MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

HİZMETLERİMİZ

 Bağımsız Dış Denetim Hizmetleri

 
 
TTK ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetimi Standartları Kurumu'na (KGK) uygun bağımsız denetim
Türkiye İç Denetim Standartlarına uygun denetim ve risk değerlendirmesi
Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) uygun bağımsız denetim
Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardına (BOBİ FRS) uygun denetim
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) mevzuatına uygun bağımsız denetim
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) mevzuatına uygun bağımsız denetim
Hazine Müsteşarlığı Sigorta ve Reasürans mevzuatına uygun bağımsız denetim
Dünya Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma ve ilişkili kuruluşların Türkiye'deki iştiraklerinin bağımsız denetimi
Özel denetime yönelik bağımsız dış denetim çalışmaları ve raporlarının hazırlanması
İç kontrol sistemlerinin kurulması veya mevcut sistemin gözden geçirilmesine yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi ve hazırlanan raporlar kapsamında sistem işlerliğinin sürekli denetime tabi tutulması
 
Bilgi Sistemleri ve Denetim Hizmetleri
 
1. Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Hizmetleri 
 
ITGI (Information Technologies Governance Institute) tarafından geliştirilmiş, COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies) Bilgi Sistemleri Yönetim Modeli esas alınarak tasarlanan Bilgi Sistemleri Denetim Hizmetlerimiz kapsamında, “Planlama ve Organizasyon”, “Tedarik ve Uygulama”, “Hizmet Sunumu ve Destek” ile “İzleme ve Değerlendirme” başlıkları altındaki ana süreç alanlarına ilişkin “Genel Kontroller” ile “Uygulama Kontrolleri” önemlilik ilkesi çerçevesinde, BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) Yönetmelikleri’ne uyumlu olarak, denetlenmekte ve Bilgi Sistemleri Yönetim Süreçleri’nin olgunluk düzeyleri belirlenerek raporlanmaktadır. 
 
Genel Kontrol Alanları Denetimi Hizmetleri 
 
“Planlama ve Organizasyon” Ana Süreç Alanı
Stratejik Bilgi Sistemleri Planının Tanımlanması
Bilgi Mimarisinin Tanımlanması
Teknolojik Yönün Belirlenmesi
Bilgi Sistemleri Süreçlerinin, Organizasyonunun ve İlişkilerinin Tanımlanması
Bilgi Sistemleri Yatırımlarının Yönetimi
Yönetimin Amaçlarının ve Talimatlarının İletilmesi
İnsan Kaynakları Yönetimi
Kalite Yönetimi
Bilgi Sistemleri Riskinin Değerlendirilmesi ve Yönetimi
Proje Yönetimi
 
“Tedarik ve Uygulama” Ana Süreç Alanı
Otomasyon Çözümlerinin Belirlenmesi
Uygulama Yazılımının Geliştirilmesi ve Bakımı
Teknoloji Alt Yapısının Oluşturulması ve Bakımı
Operasyon ve Kullanımın Sağlanması
Bilgi Sistemleri Kaynaklarının Karşılanması
Değişiklik Yönetimi
Sistem Çözümlerinin ve Değişikliklerin Uygulanması ve Akredite Edilmesi
 
“Hizmet Sunumu ve Destek” Ana Süreç Alanı
Hizmet Seviyelerinin Tanımlanması ve Yönetimi
Üçüncü Kişilerden Alınan Hizmetlerin Yönetimi
Performans ve Kapasite Yönetimi
Hizmet Sürekliliğinin Sağlanması
Sistem Güvenliğinin Sağlanması
Maliyetlerin Belirlenmesi ve Dağıtılması
Kullanıcıların Eğitimi
Hizmet Sunumu Yönetimi ve Olay Yönetimi
Konfigürasyon Yönetimi
Problem Yönetimi
Veri Yönetimi
Fiziksel Çevre Yönetimi
Operasyon Yönetimi
 
“İzleme ve Değerlendirme” Ana Süreç Alanı
Bilgi Sistemleri Performansının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi
İç kontrolün İzlenmesi ve Değerlendirilmesi
Denetlenenin İç Usul ve Esasları Dahil İlgili Mevzuata Uyumun Sağlanması
Bilgi Sistemlerine İlişkin Kurumsal Yönetişimin Temini
 
Uygulama Kontrolları Denetimi Hizmetleri 
 
Uygulama kontrolları denetimi, Bilgi Sistemleri içerisinde yer alan ve faaliyetleri yürütmek veya desteklemek için kullanılan verilerin tanımlanması, üretilmesi, kullanılması, bütünlük ve güvenilirliğinin sağlanması, verilere erişimin yetkilendirilmesi gibi çeşitli iç kontrolların etkinliğinin ve yeterliliğinin denetlenmesini ve değerlendirilmesini kapsamaktadır.
Veri Hazırlama Prosedürleri
Belge Onay Prosedürleri
Belge Toplama Prosedürleri
Hatalı Belge Düzeltme Prosedürleri
Belge Saklama Kontrolları
Veri Giriş Onay Prosedürleri
Doğruluk ve Bütünlük Kontrolları
Hatalı Veri Girişi Düzeltme Prosedürleri
Veri İşleme Tutarlılık Kontrolları
Veri İşleme Doğrulama ve Onaylama Kontrolları
Veri İşleme Hataları Düzeltme Prosedürleri
Rapor Üretimi ve Saklama Kontrolları
Rapor Dağıtım Prosedürleri
Rapor Mutabakatları
Rapor Doğrulama ve Hata Düzeltme Prosedürleri
Hassas Bilgi İçeren Raporların Güvenliği
 
 
2. Bilgi Sistemleri ve Süreçlerinin Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri 
 
ITGI (Information Technologies Governance Institute) tarafından geliştirilmiş, COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies) Bilgi Sistemleri Yönetim Modeli esas alınarak tasarlanan Bilgi Sistemleri ve Süreçlerinin Yönetimi Danışmanlık Hizmetlerimiz, Planlama ve Organizasyon, Tedarik ve Uygulama, Hizmet Sunumu ve Destek ile İzleme ve Değerlendirme ana süreç alanı altındaki alt süreçlere ilişkin genel kontrol hedeflerine ulaşmayı hedeflemektedir.
 
Hizmetlerimiz, kuruluşların Bilgi Sistemleri süreçlerini geliştirmek ve/veya iyileştirmek üzere tasarlanmış olup ITGI tarafından önerilen uygulama metodu izlenerek 5 aşamada gerçekleştirilmektedir. Amaç, ilgili her uygulama döngüsü kapsamında süreçlerin iyileştirilmesi ve hedeflenen bir üst olgunluk düzeyine yükseltilmesidir. 
 
İhtiyaçların Belirlenmesi
Bilincin Yükseltilmesi ve Üst Yönetim Desteğinin Sağlanması.
Kapsamın Belirlenmesi.
Risklerin Belirlenmesi.
Kaynak İhtiyaçları ve İş Ürünlerinin Belirlenmesi.
Planlama.
 
Çözümlerin Belirlenmesi
Mevcut Durumun Değerlendirilmesi.
Hedef olgunluk düzeylerinin belirlenmesi.
Farkların Analizi ve Çözümlerin Belirlenmesi.
 
Planlama
Projelerin Tanımlanması.
Uygulama Planlarının Geliştirilmesi.
 
Uygulama
İyileştirmelerin Uygulanmaya Alınması.
Uygulama Performansının İzlenmesi.
 
Gözden Geçirme
Uygulamaların Etkinliğinin Gözden Geçirilmesi.
Sürekliliğin Sağlanması.
Yeni İhtiyaçların Belirlenmesi. 
 
Hizmetlerimiz dahilinde, ihtiyaçlara göre, ITGI / COBIT’in yanısıra uluslararası kabul gören diğer;
Carnegie Mellon Software Engineering Institute / Capability Maturity Model Integration (CMMI)
OGC/itSMF ITIL (The IT Infrastructure Library)
ISO (International Organization for Standardization) 27001
 
Bilgi Sistemleri Yönetim Model ve Standartları’ndan da yararlanılmaktadır.
 
Hukuk Danışmanlığı Hizmetleri
 
 
Vergi Hukuku
Şirketler Hukuku
Uluslararası Hukuk
İş Hukuku
Ticaret Hukuku
Vergi Hukuku konularında yazılı mütalaa verilmesi
Şirket devir ve birleşme işlemlerinde danışmanlık
Şirket tasfiye işlemlerinde danışmanlık
Şirket kuruluş hizmetleri danışmanlığı
Şube kuruluş işlemlerinin danışmanlığı
İrtibat bürosu kuruluş işlemleri danışmanlığı
Şirket bölünme (kısmi bölünme – tam bölünme) ve hisse değişim işlemleri danışmanlığı
Şirket nevi değişikliği işlemleri danışmanlığı
Genel kurul , sermaye arttırımı ve sermaye azaltımı işlemleri danışmanlığı
Şirket ana sözleşme tadili
Uzlaşma ve uyuşmazlık
Gayrimenkul alımlarında hukuk ve vergi danışmanlığı
Denetçilik, bilirkişilik, kayyumluk ve hakemlik
Şirket satın alınması ve hisse devir işlemleri danışmanlığı
Sözleşme incelenmesi ve kaleme alınması
İK Danışmanlığı Hizmetleri
 
 
İnsan kaynakları uygulamalarının misyon ve iş stratejilerini uyumlu hale getirmek için şirketler ile işbirliği içinde çalışmak
Şirketlerin çalışanlar aracılığı ile kusursuz iş performansına ulaşmalarını sağlamak
Uzmanlarımız tarafından öğrenme ve performans yönetimi gibi konularla insan kaynaklarının ve organizasyonel etkinliğin tüm alanlarında hizmet sunmak
Şirket çalışanlarının görev tanımlarının hazırlanması
Ücret Yönetimi Sisteminin Tasarlanması
Çalışan Memnuniyeti Araştırması
Performans Değerlendirme
Performans Yönetimi Sisteminin Tasarlanması
Kariyer Yönetimi ve Organizasyonel Yedekleme
İK Danışmanlığı Hizmetleri
 
 
İnsan kaynakları uygulamalarının misyon ve iş stratejilerini uyumlu hale getirmek için şirketler ile işbirliği içinde çalışmak
Şirketlerin çalışanlar aracılığı ile kusursuz iş performansına ulaşmalarını sağlamak
Uzmanlarımız tarafından öğrenme ve performans yönetimi gibi konularla insan kaynaklarının ve organizasyonel etkinliğin tüm alanlarında hizmet sunmak
Şirket çalışanlarının görev tanımlarının hazırlanması
Ücret Yönetimi Sisteminin Tasarlanması
Çalışan Memnuniyeti Araştırması
Performans Değerlendirme
Performans Yönetimi Sisteminin Tasarlanması
Kariyer Yönetimi ve Organizasyonel Yedekleme